Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over zomerscholen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur een email naar zomerscholenvo@vo-raad.nl.

Mag je ouders een financiële bijdrage voor de zomerschool vragen?

Om de zomerschool toegankelijk te houden voor iedereen wordt het afgeraden om een financiële bijdrage te vragen.

Wanneer je een externe partij inhuurt om de zomerschool te organiseren, staat die partij garant voor de kwaliteit van de docenten?

Dat moet onderdeel zijn van de onderhandelingen die je met een partij voert over de zomerschool. Zorg ervoor dat alles goed besproken en vastgelegd is.

Mag je leerlingen onder voorbehoud bevorderen naar het volgende leerjaar?

De website van de rijksoverheid zegt hierover:

“Gaat een leerling in het voortgezet onderwijs voorwaardelijk over, dan moet dat duidelijk op het eindrapport staan. Ook moet de school dit schriftelijk melden aan ouders, voogden of verzorgers. De school laat weten onder welke voorwaarden uw kind definitief kan overgaan. Uw kind moet bijvoorbeeld een taak maken of proefwerken overdoen. U hoort ook wanneer de school beslist of de voorwaardelijke overgang definitief wordt of niet.
De school beslist hierover tussen 1 oktober en 1 januari van het volgende schooljaar. Dus uiterlijk op 31 december moet duidelijk zijn of uw kind definitief over is of niet. Voorwaardelijk overgaan naar de hoogste klas van de middelbare school is niet toegestaan.”

Mogen leerlingen PTA-cijfers herkansen op de zomerschool?

Leerlingen hun PTA-cijfers laten herkansen in de zomerschool, kan alleen als de school dit goed heeft vast gelegd in het PTA. Daarnaast mag de zomerschool niet worden gebruikt als extra herkansing van PTA-cijfers, omdat daarmee andere leerlingen benadeeld worden.

Mogen leerlingen die willen uitblinken gebruik maken van de zomerschool om hogere cijfers te halen?

De school bepaalt welke leerlingen deel mogen nemen aan de zomerschool. Wanneer deelname niet gericht is op het tegengaan van zittenblijven mag de subsidie hier niet voor ingezet worden. De subsidie is bedoeld om het aantal zittenblijvers te verlagen.

Hoe maak je vóór de zomervakantie de indeling voor de nieuwe klassen, als er deelnemers aan de zomerschool zijn?

Uit de ervaring blijkt dat de meeste leerlingen die deelnemen aan de zomerschool alsnog overgaan naar het volgende leerjaar. Dus je kunt de leerlingen meerekenen bij de formatie van de nieuwe klassen.

Hoeveel tijd is er nodig voor de voorbereiding van een zomerschool?

In het eerste jaar van de pilot (2013) is in mei begonnen met het voorbereiden van de zomerschool. Het tweede jaar van de pilot (2014) is er eind februari begonnen met de voorbereidingen. Vakanties worden vaak al vroeg geboekt door ouders, dus het advies is: hoe eerder je kunt beginnen hoe beter!

De school van mijn kind biedt geen zomerschool aan, kan mijn kind naar een andere zomerschool?

VO scholen kunnen (maar zijn niet verplicht) een zomerschool aanbieden. Leerlingen kunnen alleen deelnemen aan een zomerschool die (mede) georganiseerd is door de eigen school. Dit omdat alleen de eigen school kan beslissen over het al dan niet bevorderen van een leerling.

Misschien kan de school van uw kind een uitzondering maken. Daarvoor kunt u het best contact opnemen met de school van uw kind en de andere school. Alleen die twee scholen kunnen besluiten of het mogelijk is dat uw kind deelneemt aan de zomerschool.

Mijn kind blijft zitten en mag niet naar de zomerschool, wat moet ik doen?

Alleen de school van uw kind kan besluiten of hij/zij in aanmerking komt voor de zomerschool. De selectiecriteria voor deelname aan de zomerschool zijn niet landelijk vastgelegd.

De zomerschool is tijdens onze vakantie. Wat nu?

Deze vraag kunt u het best neerleggen bij de school van uw kind. De school bepaalt aan welke normen een leerling moet voldoen om over te gaan en kan u vertellen of er andere opties zijn.

Of de zomerschool een geldige reden is om uw geboekte vakantie te annuleren dient u na te vragen bij uw reis-/verzekeringsmaatschappij.

Mijn kind is wel over, maar staat zwak voor enkele vakken. Kan hij/zij naar de zomerschool?

De zomerschool is alleen bedoeld voor zittenblijvers. Als uw kind bijles nodig heeft in de vakantie raden wij u aan contact op te nemen met een huiswerk- of bijlesinstituut.

Wie geeft er les op de zomerschool?

De school bepaalt door wie de lessen op de zomerschool verzorgd worden. De school kan hiervoor eigen personeel inzetten of gebruik maken van externe aanbieders.

In de subsidieregeling staat dat de zomer- of lenteschool gedeeltelijk in de vastgestelde vakantie moet plaatsvinden. Wat is hierin de ruimte?

Het programma van de lente- of zomerschool dient tenminste gedeeltelijk in de centraal vastgestelde mei- resp. zomervakantie plaats te vinden. Het kan wenselijk zijn om al iets eerder te beginnen of iets later te eindigen dan in de formeel centraal vastgestelde vakantie (bijvoorbeeld tijdens roostervrije dagen voorafgaand aan de centraal vastgesteld mei- of zomervakantie). Deze wens tot flexibiliteit zal in die context gehonoreerd worden.

Wordt het subsidiegeld dat niet is besteed in 2015 teruggevorderd?

Nee. Duo vordert enkel terug als is vastgesteld dat er iets oneigenlijks is gebeurd.

Mag de school het subsidiegeld dat in 2015 niet besteed is zelf houden?

Nee, er is een terugbetalingsplicht. Door als school de kosten voor de zomerschool op de juiste manier in de jaarrekening op te nemen wordt er uiteindelijk afgerekend op de werkelijk gemaakte kosten. Dit kan betekenen dat de school het restbedrag dan terug moet betalen aan DUO.

Wat is de status bij de loting van een school die in 2016 als partner een aanvraag indiende maar in 2017 als penvoerder?

Bij het bepalen of een school eerder heeft deelgenomen, wordt uitgegaan van de school die de aanvraag heeft gedaan (de penvoerder). Een school die in 2016 partner was in een samenwerkingsverband en in 2017 penvoerder, verliest dus zijn voorrangspositie bij loting.