Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2020

7 January 2020

Scholen kunnen tot en met 6 maart aanstaande weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool tegen onnodig zittenblijven. De subsidieregeling op basis waarvan dit kan, is met een jaar verlengd.

De VO-raad had minister Slob in april 2019 verzocht om vanaf 2020 de structureel beschikbare middelen voor het voorkomen van onnodig zittenblijven (9 miljoen euro op jaarbasis) over alle scholen te verdelen via de lumpsum. Op die manier zouden scholen die – bijvoorbeeld op basis van een onderwijskundige visie – voor een andere aanpak kiezen om zittenblijven te voorkomen, ook financieel gehonoreerd kunnen worden. De Tweede Kamer heeft echter anders besloten; bij de begrotingsbehandeling OCW is kamerbreed een amendement van Kamerlid Rog ondersteund om de middelen die bestemd zijn voor de aanpak van onnodig zittenblijven in het vo ook in 2020 via een ‘subsidieregeling lente- en zomerscholen vo’ beschikbaar te stellen.

Scholen kunnen tussen 7 januari en 6 maart 2020 de subsidie aanvragen via de website van DUS-I. Op deze website vinden zij ook meer informatie.

In principe is 2020 het laatste jaar waarin de beschikbare middelen via een subsidieregeling beschikbaar worden gesteld. Het uitgangspunt is dat deze middelen na 2020 indalen in de prestatiebox. Het besluit hierover wordt genomen na evaluatie van het sectorakkoord vo, die medio 2020 plaatsvindt.

Stijging percentage zittenblijvers

De extra middelen (9 miljoen euro) zijn destijds op het verzoek van de Tweede Kamer vrijgemaakt om – via het inrichten van lente/zomerscholen – het zittenblijven substantieel te reduceren. In het sectorakkoord vo is de doelstelling geformuleerd dat in 2020 het aantal zittenblijvers is gedaald naar 3.8%. Deze ambitie wordt vrijwel zeker niet gerealiseerd. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is er de afgelopen jaren juist weer een stijgende trend zichtbaar in het aantal leerlingen dat doubleert in het vo. De VO-raad vindt deze stijging zorgelijk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zittenblijven meestal ineffectief is: het is voor leerlingen erg demotiverend en draagt – doorgaans – niet bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan.

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% 5.9 5.7 5.4 5.7 5.8 6.2 Nog niet bekend

Zomerscholen zijn effectief

De afgelopen jaren is er sprake van een forse stijging in de subsidieaanvragen voor het organiseren van lentescholen, en werden steeds minder aanvragen voor zomerscholen gedaan. Uit onderzoek komt echter naar voren dat een zomerschool een direct aantoonbaar effect heeft op het voorkomen van zittenblijven. Bij de lentescholen is een dergelijk effect minder goed aan te tonen. De VO-raad adviseert daarom scholen om in 2020 vooral in te zetten op het organiseren van zomerscholen.

Handreiking

De VO-raad heeft in 2018 een onderzoek laten uitvoeren naar succesvolle interventies om zittenblijven te voorkomen. Daaruit bleek dat scholen met een laag percentage zittenblijvers vanuit hun visie zittenblijven als ongewenste maatregel zien en hier ook bewust interventies voor inzetten. De informatie kunt u vinden in de handreiking ‘Voorkomen van zittenblijven’.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de aanvraagprocedure, dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl. Heeft u vragen over het organiseren van een lente- en/of zomerschool, neem dan contact op met Ninouk Voortjes (projectmedewerker VO-raad): ninoukvoortjes@vo-raad.nl of 030- 232 48 00.

Deel: