Verantwoording subsidie 2016

11 October 2016

Zoals beschreven in de subsidieregeling, artikel 6:

Als het een subsidie betreft tot € 25.000 (dat is het geval wanneer voor maximaal 38 leerlingen subsidie wordt aangevraagd), wordt verantwoord via de jaarverslaggeving en behoeft de subsidieontvanger achteraf alleen desgevraagd te verklaren dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. Dit gebeurt steekproefsgewijs.

Als het subsidiebedrag meer dan € 25.000 bedraagt (dat is het geval wanneer voor 39 of meer leerlingen subsidie wordt aangevraagd), moet het gebruik van de subsidie achteraf worden verantwoord in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G1. Daarin moet worden verklaard dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. Het gebruik van model G1 geldt ook voor subsidies vanaf € 125.000.

Deel: